Stacja kontroli pojazdów

text_page.img_alt

Tel. 664 459 102

Ceny zgodnie z dziennikiem ustaw - wymienione poniżej.

Jeżeli Twój samochód posiada usterkę, której naprawy nie chce się nikt podjąć, zapraszamy do nas.

Uwaga: wyłącznie naprawy zgodne z prawem.

Skróty użyte we wpisach ustawy:

  • m.w. - masa własna pojazdu
  • d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu

1 Okresowe badanie techniczne:
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98 zł
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63 zł
2 Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20 zł
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14 zł
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20 zł
2.6 toksyczności spalin 14 zł
2.7 poziomu hałasu 20 zł
2.8 geometrii kół jednej osi 36 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14 zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20 zł
4 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20 zł
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51 zł
5 Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94 zł
6 Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42 zł
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50 zł
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48 zł
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50 zł
6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji 60 zł
6.10 pojazd sprowadzony z zagranicy i noszący ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94 zł
6.13 o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) 50 zł
7 Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21 zł
7.6 wykonanie numeru nadwozia 49 zł
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie 36 zł

Objaśnienia:

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.