"dla rozwoju Mazowsza"

„PRACE BADAWCZE I WDROŻENIOWE W FIRMIE BETIS”
Umowa nr RPMA.01.02.00-14-028/12-00

Projekt "Prace badawcze i wdrożeniowe w firmie BETiS" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Projekt pt. „Prace badawcze i wdrożeniowe w firmie BETiS” jest dwufazowym projektem B+R, polegającym na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie diagnostyki silników maszyn roboczych, a następnie wdrożeniu wyników badań do oferty przedsiębiorstwa.

BENEFICJENT:

Sławomir Olszowski Biuro Ekspertyz Technicznych i Szkoleń w Radomiu

CEL PROJEKTU jest zbieżny z celem Firmy:

Nadążanie za bieżącym postępem w innowacyjnych systemach sterowania, wprowadzanych sukcesywnie w samochodach oraz opracowanie metody serwisowej diagnostyki dla nowego stanu, co pozwoli na osiągnięcie lepszego wyniku finansowego firmy.

Projekt pt. „Prace badawcze i wdrożeniowe w firmie BETiS” uzyskał dofinansowanie na poziomie 58,83%wydatków kwalifikowalnych w ramach Działanie 1.2 – Budowa współpracy gospodarka i nauka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

OSOBA KOORDYNUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU z ramienia Beneficjenta:

dr inż. Miłosz Marczak (e-mail: m.marczak@ekspertyzy-szkolenia.pl)

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: www.rpo.mazowia.eu

Sprawozdanie z realizacji projektu "Prace badawcze i wdrożeniowe w firmie BETiS" prowadzonego w ramach działania 1.2 - Budowa sieci współpracy nauka gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013